Даний документ (далі – Оферта) є офіційною публічною пропозицією КОМПАНІЇ (далі – Організатор) укласти договір про реалізацію білетів на захід на вказаних нижче умовах. Договір укладається між вами (покупцем білетів, що запропоновані на сайті https://zaruba.od.ua) і нами, КОМПАНІЄЮ.

Під КОМПАНІЄЮ розуміється Фізична особа-підприємець Іванов Артем Сергійович, реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов'язкових платежів 3280415816, що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

ВИЗНАЧЕННЯ

«Захід» – конференція для сучасних жінок про бізнес та кар'єру, стосунки та дітей, психологію і лідерство WOMANCONF.2.0; назва заходу, дата і час проведення, а також вартість білета вказані на сторінці оформлення замовлення.

«Організатор» - особа, яка займається організацією заходу, а також оформленням і реалізацією білетів.

«Покупець» - фізична або юридична особа (особи), що купує білет на захід.

«Білет» - підтвердження зафіксоване у організатора, що надає право особі вказаній в білеті на відвідування заходу та отримання послуг, передбачених категорією білета (пакетом участі). Для оформлення білета покупець повинен повідомити організатору номер телефону, прізвища та ім'я учасника заходу та оплатити білет.

«Номінальна ціна білету» - ціна відвідування заходу, встановлена організатором для всіх покупців.

«Замовлення» - один або декілька білетів на один захід, що замовлені однією особою. У замовленні вказується прізвище, ім'я та номер телефону кожного учасника.

«Анулювання» - видалення білетів з замовлення з автоматичним переведенням їх у вільний продаж.

В даному Договорі можуть використовуватися інші терміни, не визначені в цьому розділі, в такому випадку тлумачення термінології, що використовується відбувається відповідно до тексту договору і визначень, які використовуються в мережі Інтернет.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Пропозиція до укладення договору адресованого необмеженій кількості фізичних і юридичних осіб. Прийняти пропозицію до укладення договору може будь-яка дієздатна особа, що зацікавлена у відвідуванні заходу. У випадку покупки білетів від імені організації, представник організації повинен мати достатній обсяг повноважень.

1.2. Оферта визначає всі умови і положення Договору, що укладається, а також встановлює обов'язки сторін. Відносини сторін регулюються даним договором та положеннями законодавства України, що підлягають застосуванню.

1.3. Організатор має право в будь-який час відкликати оферту або змінити її, опублікувавши на сайті https://zaruba.od.ua нову редакцію оферти. В такому випадку, оплата покупцем замовлення, оформленого після публікації нової редакції оферти, означає її акцепт.

2. ПРИЙНЯТТЯ УМОВ ДОГОВОРУ (АКЦЕПТ ОФЕРТИ)

2.1. Оформлюючи і оплачуючи замовлення на покупку білетів (замовлення може бути оформлено на сайті, по телефону, за допомогою e-mail або в офісі організатора) покупець здійснює акцепт оферти і приймає всі умови договору. Акцепт оферти має таку ж юридичну силу як договір оферти, укладений в письмовій формі (п. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України) на вказаних в оферті умовах.

2.2. Повна або часткова оплата замовлення свідчить про повне і безсумнівне прийняття покупцем всіх умов оферти, без будь-яких і обмежень.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Предметом договору продаж організатором покупцю вхідних білетів а захід.

3.2. Після оплати замовлення покупцем, організатор зобов'язується підтвердити покупцю участь у заході та покупку білеті відповідно до договору.

3.3. Покупець заявляє, що купує квитки в інтересах приватних осіб (своїх працівників, партнерів та членів сім'ї). Покупець розуміє, що білети не призначені для подальшого перепродажу.

4. РОЗРАХУНКИ

4.1. Категорії білетів (пакети участі) і перелік послуг для білета кожної категорії опубліковані на сайті організатора в мережі Інтернет за адресою: https://zaruba.od.ua.

4.2. Загальна вартість замовлення, кількість замовлених білетів визначеної категорії і їх вартість фіксується у виставленому рахунку або ж інвойсі платіжної системи. Оплачуваний покупцем рахунок має силу специфікацію до договору – складання окремого додатку до договору не вимагається. У випадку оформлення замовлення на сайті, email з підтвердженням замовлення має силу специфікації.

4.3. Покупець оплачує білети платіжною картою по наданому організаторами посиланню або ж перерахуванням коштів на рахунок організатора. Оплата сформованого на сайті замовлення (або виставленого організаторами рахунка) свідчить про повну згоду покупця з умовами угоди.

4.4. Якщо замовлення не оплачене в строк, вказаний у виставленому рахунку, він анулюється автоматично, а заброньовані білети виставляються у вільний продаж.

5. ПІДТВЕРДЖЕННЯ КУПІВЛІ БІЛЕТІВ

5.1. Після отримання передплати організатор бронює білети і надсилає покупцю смс-повідомлення на номер телефону з підтвердженням покупки білетів на захід та/або телефонує покупцю за номер телефону, що вказаний покупцем і підтверджує купівлю білетів.

5.2. Зобов'язання по передачі оплачених квитків вважається виконаним в момент відправлення організатором покупцю підтвердження шляхом відправлення смс-повідомлення або здійснення телефонного дзвінка про участь у заході. Сторони домовились, що підписання будь-яких документів, що підтверджують факт передачі квитків покупцю не вимагається.

6. ПОЛІТИКА ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

6.1. Покупець має право відмовитися від відвідування заходу і оформити повернення грошових коштів, за умови письмового підтвердження організатора по e-mail адресі, вказаному на сайті. Від дати отримання організатором запиту на повернення грошових коштів залежить можливість повернення грошових коштів і розмір утримань, пов'язаних з поверненням.

6.2. У випадку отримання організатором запиту на повернення:

- за шістдесят (60) і більше днів до дати початку заходу організатор повертає всю суму оплати – всю вартість білетів за вирахуванням комісії банків і платіжних систем, пов'язаних з оформленням повернення;

- в період від п'ятдесяти дев'яти (59) до тридцяти (30) днів до дати початку заходу – організатор повертає грошові кошти за утримання п'ятдесяти (50) % від загальної вартості замовлення та за вирахуванням комісії банків і платіжних систем, пов'язаних з оформленням повернення;

- в період від двадцяти дев'яти (29) до п'ятнадцяти (15) днів до дати початку заходу – організатор повертає кошти за утримання сімдесяти п'яти (75) % від загальної вартості замовлення та за вирахуванням комісії банків і платіжних систем, пов'язаних з оформленням повернення;

- за чотирнадцять (14) днів і менше до дати початку заходу – повне або часткове повернення коштів не здійснюється, а відмова від відвідування заходу і отримання розцінюється як одностороння відмова від договору.

8. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

Покупець має право:

7.1. Отримувати повну і достовірну інформацію про захід, про умови продажу білетів, що наявні категорії білетів (пакети участі), їх вартість і правила відвідування заходу.

7.2. Отримати оплачені послуги і кількість білетів, відповідно до замовлення.

Покупець зобов'язаний:

7.3. Ознайомитися з умовами договору до моменту оплати замовлення.

7.4. Надати організатору достовірну, точну і повну інформацію, необхідну для оформлення замовлення і бронювання білетів.

7.5. Своєчасно оплатити замовлення.

Організатор має право:

7.6. Встановлювати і змінювати номінальну вартість білетів в односторонньому порядку (до моменту оформлення замовлення).

7.7. Визначати зміст і регламент заходу (програму виступів), розміщуючи їх на своєму сайті. За проханням покупця, така інформація може бути додатково направлена покупцю електронним повідомленням. Організатор залишає за собою право в будь-який момент доповнювати, змінювати програму заходу на власний розсуд.

7.8. Вимагати від учасників заходів дотримання регламенту заходу і правил проведення заходу, а також виконання вимог пожежної безпеки, громадського порядку та інших загальнообов'язкових правил.

Організатор зобов'язаний:

7.9. Надавати покупцю повну інформацію про захід, його зміст, час та місце проведення, умови участі, категорії і вартість білетів.

7.10. Надати покупцю підтвердження замовлення шляхом відправлення смс-повідомлення або здійснення телефонного дзвінка за номером вказаним покупцем.

7.11. Забезпечити покупця білетом для участь в заході і надати послуги, передбачені категорією білета.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

8.1. У випадку невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань, сторони несуть відповідальність в порядку, встановленому даним договором і діючим законодавством.

8.2. Організатор не несе відповідальність за невідповідність заходу очікуванням учасників або покупця та/або його суб'єктивній оцінці. Поради і рекоменданції, надані учасникам і покупцю, не можуть розглядатися як гарантії.

8.3. Покупець бере на себе всі ризики, пов'язані з його діями щодо допущення помилок і неточностей в наданих ним даних.

8.4. Сукупна відповідальність організатора за даним договором, будь-яким позовом або претензії обмежується сумою платежу, сплаченого покупцем на виконання даного договору.

8.5. Організатор не несе відповідальність за збереження особистих речей і майна учасників під час проведення заходу.

8.6. Організатор не несе відповідальність за нагативні наслідки, що виникли через порушення правил участі, правил пожежної безпеки і інших загальнообов'язкових правил.

9. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР)

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне чи часткове невиконання своїх обов'язків по договору, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили (форс-мажорні обставини), тобто надзвичайних і невідворотних в цих умовах обставин.

9.2. До обставин непереборної сили, в тому числі, належать: обставинам непереборної сили, в тому числі, відносяться: стихійне лихо, військові дії, епідемії, масові вірусні захворювання, масові безпорядки, заяви, дії, акти або рішення органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, оголошення військового стану, оголошення надзвичайного стану або оголошення надзвичайної ситуації, а також збої, що виникають в телекомунікаційних або енергетичних мережах. Наявність обставин непереборної сили підтверджується у визначеному законодавством України порядку та підтверджується відповідним документом, що видається Торгово-промисловою палатою України.

9.3. При настанні обставин непереборної сили сторона, яка попала під дію таких обставин, повинна письмово повідомити про них іншу сторону шляхом відправлення повідомлення. Повідомлення повинно містити відомості про характер обставин непереборної сили, а також оцінку їх впливу на можливість виконання зобов'язань за договором, і можливий строк їх виконання.

9.4. Строки виконання сторонами зобов'язань можуть бути перенесені або змінені співрозмірно часу, впродовж якого діють обставини непереборної сили і їх наслідки, що унеможливлюють виконання даного договору.

10. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. Всі претензії, що виникають у зв'язку з цим договором, повинні бути заявлені в письмовому вигляді продовж 10 календарних днів від дати їх виникнення. Після спливу вказаного терміну претензії не розглядаються.

10.2. Всі спори, що виникають при виконанні даного Договору, вирішуються шляхом переговорів. У випадку неможливості мирного вирішення спору, він вирішується в судовому порядку, за місцезнаходженням організатора.

11. УГОДА ПРО ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ

11.1. Сторони визнають юридичну силу документів, складених в електронній формі (заявок, актів, повідомлень, рахунків, угод, листів і т.п.), що надсилаються електронною поштою по вказаних в договорі реквізитах, якщо можливо достеменно встановити, що документ надісланий стороною договору.

11.2. Сторони дійшли до згоди керуватися умовами про електронний документообіг і електронну взаємодію, що викладена нижче:

A. Заявки, замовлення, повідомлення, рахунки складаються у письмовому вигляді у формі електронного документа.

B. У відповідності з угодою про електронний документообіг сторони використовують прості електронні підписи. Підписом для кожної із сторін Підписом для кожної із Сторін є унікальний адрес електронної пошти (логін і пароль облікового запису поштового сервісу).

C. Кожна із сторін повинна забезпечити збереження даних своєї електронної пошти, повідомлень за номером телефону і не розкривати їх третім особам.

D. Сторони виходять з того, що електронне повідомлення, направлене з електронного поштового адресу сторони, виражає її істинне волевиявлення і намір укласти, змінити або припинити угоду – у відповідності зі значенням тієї або іншої дії, визначеної в договорі.

E. Перевірка справжності і достовірності повідомлення, що направлено стороною, здійснюється співставлення адреси відправника з адресою, вказаною стороною в даному договорі в якості контактного реквізиту.

F. При необхідності, належним доказом підписання відповідних документів слугують роздруківки електронних повідомлень, що завірені підписом представника сторони.

12. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Оферта вступає в силу з моменту її розміщення на сайті або в точках продажу білетів і діє до моменту її відкликання організатором.

12.2. Якщо одна із умов оферти визнана недійсною у встановленому законом порядку, або якщо одна із умов оферти протирічить діючому законодавству, таке положення замінюється аналогічним та таким, що максимально відповідає початковим намірам сторін. Недійсність окремих положень оферти не тягне за собою недійсність договору в цілому.

12.3. Після закінчення дії договору, сторони забезпечують належне зберігання конфіденційної інформації та інших відомостей обмеженого поширення, що стали відомі їм в процесі виконання зобов'язань, продовж 2 (двох) років, з дня укладення договору.

12.4. Покупець дає згоду на збір та обробку його персональної інформації (персональних даних їх представників). Організатор має право використовувати отриману персональну інформацію виключно з метою виконання договору.

РЕКВІЗИТИ ОРГАНІЗАТОРА

Фізична особа-підприємець Іванов Артем Сергійович

Реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов'язкових платежів: 3280415816

Адреса для листування: 65039, м. Одеса, пр. Гагаріна, 25

Засоби зв'язку: 099 632 35 93

vizart.odessa@gmail.com
ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)
про реалізацію білетів на захід (редакція станом на 01 січня 2020 р.)